Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?


Câu 82518 Thông hiểu

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào cấu hình e của nguyên tử và ion tương ứng để chọn đáp án

Xem lời giải

...