Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 82519 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải