Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Câu 82527 Vận dụng

Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Khi cho hỗn hợp Ag và Al vào HCl dư thì chỉ có Al phản ứng:

- Viết và tính theo PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Xem lời giải

...