Cho sơ đồ chuyển hóa                         C8H15O4N + NaOH (->(((t^o))) ) X + CH4O + C2H6O                         X + HCl dư → Y + 2NaCl Nhận định nào sau đây đúng?


Câu 82532 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa

                        C8H15O4N + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) X + CH4O + C2H6O

                        X + HCl → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ dữ kiện và CTPT của X để suy ra CTCT của X,Y => phương án đúng

Xem lời giải

...