Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Câu 82553 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần thêm vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh thấy: 3nAl (mol e tối đa do Al nhường) < nH+ (mol e tối đa do H+ nhận) → Al hết, H+

*Cách 1:

- Xác định thành phần của dung dịch Y dựa vào bảo toàn điện tích

- Cho Y tác dụng với NaOH để đạt kết tủa max thì:

H+ + OH- → H2O

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Từ đó tính được lượng NaOH cần dùng

*Cách 2: Kết tủa cực đại tức là ion Al3+ nằm hết trong Al(OH)3

→ dd cuối cùng thu được chứa các ion: Na+, Cl-; SO42-

Bảo toàn điện tích tính được số mol Na+ (NaOH) → thể tích dung dịch NaOH

Xem lời giải

...