Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau: Đinh sắt trong cốc nào sau đây bị ăn mòn nhanh nhất?


Câu 82562 Thông hiểu

Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau:

Đinh sắt trong cốc nào sau đây bị ăn mòn nhanh nhất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa:

- Bản chất hai điện cực phải khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,…) 

- Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường chất điện li

- Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)

Chú ý: Khi xảy ra ăn mòn điện hóa thì kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ bị ăn mòn.

Xem lời giải

...