Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học?


Câu 82568 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...