Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây không tạo ra kim loại?


Câu 82583 Thông hiểu

Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây không tạo ra kim loại?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại, kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Xem lời giải

...