Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm


Câu 82592 Vận dụng

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết bài tính chất của kim loại, dãy điện hóa kim loại. 

Xem lời giải

...