Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 82601 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gly-Ala + 2KOH → Gly-K + Ala-K + H2O

Muối khan gồm Gly-K và Ala-K có số mol bằng nhau.

Từ khối lượng muối ta tìm được được số mol mỗi muối → số mol peptit → khối lượng peptit.

Xem lời giải

...