Phát biểu nào sau đây sai?


Câu 82610 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...