Cho các phát biểu (1) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit. (2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh. (3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein. (4) Trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa nhóm NH2 và COOH. (5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố. Số phát biểu đúng là


Câu 82633 Thông hiểu

Cho các phát biểu

(1) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa nhóm NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...