Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 4,704 lít khí CO (đktc). Giá trị của m là  


Câu 82657 Vận dụng

Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 4,704 lít khí CO (đktc). Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bài toán khử oxit KL bằng CO: nCO = nO(oxit)

Xem lời giải

...