Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong đó một nửa lượng khí được sinh ra từ cực dương và một nửa được sinh ra từ cực âm. Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch là


Câu 82668 Vận dụng

Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong đó một nửa lượng khí được sinh ra từ cực dương và một nửa được sinh ra từ cực âm. Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Một nửa lượng khí được sinh ra từ cực dương và một nửa được sinh ra từ cực âm⟹ VO2 = VH2.

Dùng bảo toàn electron tính được số mol Cu2+ =>khối lượng CuSO4 trong dung dịch.

Xem lời giải

...