Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là


Câu 82673 Vận dụng

Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào công thức \(m=\dfrac{{AIt}}{{nF}}\)

→ Tìm A → tên kim loại 

Xem lời giải