Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:


Câu 827 Nhận biết

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...