Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng


Câu 82727 Thông hiểu

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...