Điện phân 400 ml (không đổi) dung dịch gồm NaCl, HCl và CuCl2 0,02M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện bằng 1,93A. Mối liên hệ giữa thời gian điện phân và pH của dung dịch điện phân được biểu diễn dưới đây.   Giá trị của t trên đồ thị là


Câu 82728 Vận dụng cao

Điện phân 400 ml (không đổi) dung dịch gồm NaCl, HCl và CuCl2 0,02M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện bằng 1,93A. Mối liên hệ giữa thời gian điện phân và pH của dung dịch điện phân được biểu diễn dưới đây.

 

Giá trị của t trên đồ thị là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Biện luận thành phần dung dịch và khí thoát ra trong mỗi giai đoạn

- Áp dụng định luật bảo toàn e => e trao đổi => t

Xem lời giải

...