Điện phân dung dịch X chứa KCl, K2SO4, CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp trong t giây thu được dung dịch Y; ở anot thu được 4,312 lít hỗn hợp khí (đktc); khối lượng catot tăng lên 16,64 gam. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 114,65 gam hỗn  hợp kết tủa. Điện phân dung dịch X trong thời gian 2t giây thu  được  10,808 lít khí (đktc) ở cả hai điện cực. Khối lượng chất tan trong dung dịch X là


Câu 82792 Vận dụng

Điện phân dung dịch X chứa KCl, K2SO4, CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp trong t giây thu được dung dịch Y; ở anot thu được 4,312 lít hỗn hợp khí (đktc); khối lượng catot tăng lên 16,64 gam. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 114,65 gam hỗn  hợp kết tủa. Điện phân dung dịch X trong thời gian 2t giây thu  được  10,808 lít khí (đktc) ở cả hai điện cực. Khối lượng chất tan trong dung dịch X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn electron và bảo toàn điện tích để giải bài toán

Xem lời giải