Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:


Câu 828 Nhận biết

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...