Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym ADN polymerase và ARN polymerase là:1. ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid theo cả hai chiều. 2. ARN polymerase vừa có khả năng tháo xoắn một đoạn ADN, vừa có khả năng xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid. 3. ARN polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch ADN làm khuôn theo chiều 3’→5’. 4. ADN polymerase có khả năng bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn còn ARN polymerase thì không.Chọn đúng là:


Câu 829 Vận dụng

Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym ADN polymerase và ARN polymerase là:

1. ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid theo cả hai chiều.

2. ARN polymerase vừa có khả năng tháo xoắn một đoạn ADN, vừa có khả năng xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid.

3. ARN polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch ADN làm khuôn theo chiều 3’→5’.

4. ADN polymerase có khả năng bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn còn ARN polymerase thì không.

Chọn đúng là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào sự khác biệt về vai trò của 2 enzim này trong nhân đôi và phiên mã ở sinh vật nhân sơ và nhân thực.

Xem lời giải

...