Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là:


Câu 82988 Thông hiểu

Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=X nên %A + %G =50%

Xem lời giải

...