Một đoạn ADN dài 272 nm, trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN có A2 = 2T2 = 3G2 = 4X2. ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nucleôtit loại A là:


Câu 83001 Vận dụng

Một đoạn ADN dài 272 nm, trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN có A2 = 2T2 = 3G2 = 4X2. ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nucleôtit loại A là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2

Công thức liên hệ giữa chiều dài và tổng số nuclêôtit \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\) (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å

Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N×(2n – 1)

Xem lời giải

...