Đậu Hà lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, có thể tìm thấy ở


Câu 83094 Thông hiểu

Đậu Hà lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, có thể tìm thấy ở


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định thể đột biến có sai khác bao nhiêu NST với thể lưỡng bội bình thường → Xác định dạng đột biến.

Xem lời giải

...