Có bao nhiêu quá trình xảy ra trong nhân tế bào của sinh vật nhân thực? (1) Phiên mã. (2) Dịch mã. (3) Nhân đôi ADN. (4) Nhiễm sắc thể nhân đôi.


Câu 83128 Vận dụng

Có bao nhiêu quá trình xảy ra trong nhân tế bào của sinh vật nhân thực?

(1) Phiên mã.

(2) Dịch mã.

(3) Nhân đôi ADN.

(4) Nhiễm sắc thể nhân đôi.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định quá trình nào diễn ra trong nhân, quá trình nào diễn ra ở tế bào chất của sinh vật nhân thực.

Xem lời giải

...