Xét một sóng ngang có tần số (f( rm( )) = ( rm( ))10( rm( ))Hz ) và biên độ (a = 2căn 2 cm ), lan truyền theo phương Ox từ nguồn dao động O, với tốc độ truyền sóng là (40( rm( ))cm/s ). Điểm P nằm trên phương truyền sóng, có tọa độ (x = 17cm ). Khoảng cách lớn nhất giữa phần tử môi trường tại O và phần tử môi trường tại P là


Câu 83380 Vận dụng cao

Xét một sóng ngang có tần số \(f{\rm{ }} = {\rm{ }}10{\rm{ }}Hz\) và biên độ \(a = 2\sqrt 2 cm\), lan truyền theo phương Ox từ nguồn dao động O, với tốc độ truyền sóng là\(40{\rm{ }}cm/s\). Điểm P nằm trên phương truyền sóng, có tọa độ \(x = 17cm\). Khoảng cách lớn nhất giữa phần tử môi trường tại O và phần tử môi trường tại P là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

+ Viết phương trình sóng tại các điểm

+ Sử dụng máy tính tổng hợp dao động

+ Sử dụng công thức tính khoảng cách

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.