Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm với độ tự cảm (L = (1)(pi )H ) một hiệu điện thế xoay chiều (u = (U_0).cos 100pi t( V ). )Tại thời điểm t1có ((u_1) = 200V,(i_1) ; = 2A ); tại thời điểm t2có  ((u_2) = 200căn 2 V,(i_2) = 0 ). Biểu thức của hiệu điện thế và dòng điện trong mạch là


Câu 83401 Vận dụng

Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm với độ tự cảm \(L = \frac{1}{\pi }H\) một hiệu điện thế xoay chiều \(u = {U_0}.\cos 100\pi t\left( V \right).\)Tại thời điểm t1có \({u_1} = 200V,{i_1}\; = 2A\); tại thời điểm t2có  \({u_2} = 200\sqrt 2 V,{i_2} = 0\). Biểu thức của hiệu điện thế và dòng điện trong mạch là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì:

+ Điện áp và cường độ dòng điện vuông pha với nhau. Ta có:  

\(\dfrac{{{u^2}}}{{U_0^2}} + \dfrac{{{i^2}}}{{I_0^2}} = 1\)

+ Cường độ dòng điện trễ pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với điện áp.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.