Chất béo X gồm các triglixerit và các axit béo tự do. Trung hòa lượng axit béo có trong 100 gam chất béo cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 100 gam chất béo đó cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 83409 Vận dụng

Chất béo X gồm các triglixerit và các axit béo tự do. Trung hòa lượng axit béo có trong 100 gam chất béo cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 100 gam chất béo đó cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Trung hòa axit trong 100 gam chất béo: naxit = nKOH

Cho chất béo tác dụng với NaOH:

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

ntriglixerit = (nNaOH - naxit)/3

nH2O = naxit

nC3H5(OH)3 = ntriglixerit

BTKL: mmuối = mchất béo + mNaOH - mH2O - mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...