Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Câu 83415 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giả sử chất béo X có độ bất bão hòa toàn phân tử là k.

+ Khi đốt cháy: \({n_X} = \frac{{nC{O_2} - n{H_2}O}}{{k - 1}}\)

+ Khi tác dụng với Br2 thì: X + (k-3) Br2 → Sản phẩm cộng

Xem lời giải

...