Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Câu 83427 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đặt số mol của X là x mol, nCO2 là y mol

Áp dụng định luật BTKL và BTNT => x, y 

→ Số liên kết π trong phân tử của X

→ Số liên kết π có khả năng phản ứng với Br2

Xem lời giải

...