Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Câu 83432 Thông hiểu

Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định các gốc axit trong chất béo, xây dựng công thức và kết luận.

Xem lời giải

...