Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 2a gam X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Câu 83435 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 2a gam X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xét phản ứng đốt cháy a gam X:

+ Bảo toàn nguyên tố O => nX.

+ Bảo toàn khối lượng =>mX.

- Xét phản ứng thủy phân 2a gam X bằng KOH (chú ý lượng chất gấp đôi so với phản ứng đốt cháy):

(RCOO)3C3H5 + 3KOH → 3RCOOK + C3H5(OH)3

+ Từ nX => nKOH và glixerol => mmuối

Xem lời giải

...