Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo trung tính X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,3 mol glixerol và 274,8 gam muối khan. Giá trị của m là  


Câu 83442 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo trung tính X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,3 mol glixerol và 274,8 gam muối khan. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Thuỷ phân chất béo:

(RCOO)3C3H5  +  3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

=> nNaOH = 3nGlixerol

- Áp dụng BTKL tính được khối lượng chất béo.

Xem lời giải

...