Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Giá trị của m và CTCT của X là


Câu 83446 Vận dụng

Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Giá trị của m và CTCT của X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

X là chất rắn => X là chất béo no nên ta đặt công thức của chất béo X là (CnH2n+1COO)3C3H5

PTHH: (CnH2n+1COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CnH2n+1COONa + C3H5(OH)3

- Từ số mol của glixerol ta suy ra số mol của X và NaOH => M=> n => CTPT

- Áp dụng bảo toàn khối lượng để tính khối lượng muối: m muối = mX + mNaOH - mC3H5(OH)3 

Xem lời giải

...