Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là


Câu 83455 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

BTKL có a + mO2 = mH2O + mCO2 → a

Bảo toàn O → nO(triglixerit) → ntriglixerit = nO(triglixerit): 6

X + 3KOH → muối + C3H5(OH)3

Bảo toàn khối lượng có mmuối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...