Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X phản ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Câu 83457 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X phản ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố oxi: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nO(X) => nX

 Gọi số liên kết pi trong X là k

=> Khi đốt cháy X thì thu được sản phẩm: nCO2 – nH2O = (k – 1)nX => k

Biện luận => số liên kết pi có thể phản ứng được với Br2 => nBr2

Xem lời giải

...