Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 1,63 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, cho a gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thì khối lượng muối tạo thành là


Câu 83458 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 1,63 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, cho a gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thì khối lượng muối tạo thành là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

BTKL cho phản ứng đốt cháy X ta tính được khối lượng của X

Bảo toàn O → nO(triglixerit) → ntriglixerit = nO(triglixerit) : 6

X + 3KOH → muối + C3H5(OH)3

Bảo toàn khối lượng có mmuối = mX + mKOH – mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...