Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Câu 83460 Vận dụng

Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết và tính theo PTHH:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

Xem lời giải

...