Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 3H2O ( underset(((t^o)))( overset(((H_2)S(O_4)))( longleftrightarrow)) ) X1 + X2 + X3 + X4 (b) X1 + 2H2 (->((Ni,(t^o))) ) X2 Cho biết: X là triglixerit có số liên kết π nhỏ hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. Nhận định nào sau đây không đúng?


Câu 83464 Vận dụng

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O \(\underset{{{t^o}}}{\overset{{{H_2}S{O_4}}}{\longleftrightarrow}}\) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 \(\xrightarrow{{Ni,{t^o}}}\) X2

Cho biết: X là triglixerit có số liên kết π nhỏ hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. Nhận định nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...