Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 83512 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

BTNT oxi và BTKL

→ Phân tử khối của X là: MX = ? (g/mol)

Đặt CTPT của X có dang: (RCOO)3C3H5

Ta thấy:  nX > 3nOH- → bazo pư hết, X dư. Mọi tính toán theo số mol OH-

BTKL ta có: mX pư + mNaOH + mKOH = mmuối + mC3H5(OH)3

=> m muối

Xem lời giải

...