Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số (f ) thay đổi được. Khi tần số góc (omega  = (omega _0) ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch có giá trị cực đại là ((I_(max)) ). Khi tần số góc của dòng điện của dòng điện là (omega  = (omega _1) ) hoặc (omega  = (omega _2) ) thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng nhau ((I_1) = (I_2) = (((I_(max))))(n) ). Biểu thức của điện trở R phụ thuộc vào (L,(omega _1),(omega _2),n ) là


Câu 83525 Vận dụng

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số \(f\) thay đổi được. Khi tần số góc \(\omega  = {\omega _0}\) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch có giá trị cực đại là \({I_{max}}\). Khi tần số góc của dòng điện của dòng điện là \(\omega  = {\omega _1}\) hoặc \(\omega  = {\omega _2}\) thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng nhau \({I_1} = {I_2} = \dfrac{{{I_{max}}}}{n}\). Biểu thức của điện trở R phụ thuộc vào \(L,{\omega _1},{\omega _2},n\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức bài toán \(\omega \) biến thiên

+ Sử dụng định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{U}{Z}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.