Cho các phát biểu sau: (1) Amilozơ, saccarozơ và fructozơ lần lượt là poli, đi và monosaccarit. (2) Polisaccarit là những cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra nhiều loại monosaccarit. (3) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ. (4) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. (5) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột. (6) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+,to) có thể tham gia phản ứng tráng gương . (7) Trong các loại nông sản: hạt gạo, sắn tươi, khoai tây tươi, hạt lúa mì thì hạt gạo có hàm lượng tinh bột lớn nhất. Số phát biểu đúng là


Câu 83540 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(1) Amilozơ, saccarozơ và fructozơ lần lượt là poli, đi và monosaccarit.

(2) Polisaccarit là những cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra nhiều loại monosaccarit.

(3) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(4) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(5) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

(6) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+,to) có thể tham gia phản ứng tráng gương .

(7) Trong các loại nông sản: hạt gạo, sắn tươi, khoai tây tươi, hạt lúa mì thì hạt gạo có hàm lượng tinh bột lớn nhất.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...