So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ: (1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm –OH. (2) Trừ xenlulozơ, các chất còn lại đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc. (3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit. (4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau. (5) Cả 4 chất trên đều là các chất rắn, màu trắng. Trong số các so sánh trên, số so sánh không đúng là


Câu 83542 Vận dụng

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ:

(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm –OH.

(2) Trừ xenlulozơ, các chất còn lại đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất trên đều là các chất rắn, màu trắng.

Trong số các so sánh trên, số so sánh không đúng


Đáp án đúng: b

Xem lời giải