Để phân biệt tinh bột, glucozơ và saccarozơ có thể dùng


Câu 83544 Vận dụng

Để phân biệt tinh bột, glucozơ và saccarozơ có thể dùng


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...