Cho sơ đồ phản ứng  (Xenlulozo buildrel ( + (H_2)O,(H^ + ),(t^o)) over longrightarrow X buildrel (men ,ruou) over longrightarrow Y buildrel (men ,giam) over longrightarrow Z buildrel ( + Y,xt,(t^o)) over longrightarrow T ) Công thức của T là:


Câu 83546 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng 

\(Xenlulozo\buildrel { + {H_2}O,{H^ + },{t^o}} \over
\longrightarrow X\buildrel {men\,ruou} \over
\longrightarrow Y\buildrel {men\,giam} \over
\longrightarrow Z\buildrel { + Y,xt,{t^o}} \over
\longrightarrow T\)

Công thức của T là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...