Khi cho xenlulozo phản ứng hoàn toàn với anhiđric axetic (CH3CO)2O thu được 18 gam CH3COOH và 33,66 gam hỗn hợp X gồm a mol xenlulozo triaxetat và b mol xenlulozo điaxetat. Tỉ lệ a : b trong x là


Câu 83553 Vận dụng

Khi cho xenlulozo phản ứng hoàn toàn với anhiđric axetic (CH3CO)2O thu được 18 gam CH3COOH và 33,66 gam hỗn hợp X gồm a mol xenlulozo triaxetat và b mol xenlulozo điaxetat. Tỉ lệ a : b trong x là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Bảo toàn khối lượng

+ n(CH3CO)2O = 3n xenlulozơ trinitrat  + 2n xenlulozơ đinitrat   

Xem lời giải

...