Từ 32,4 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta sản xuất được m tấn thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là


Câu 83554 Vận dụng

Từ 32,4 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta sản xuất được m tấn thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết PTHH và tính toán theo PTHH:

C6H7O2(OH)3 + 3HO-NO2 → C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

Xem lời giải

...