Lên men 81 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 83557 Vận dụng

Lên men 81 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nCO2

Dựa vào sơ đồ, tính số mol CO2 theo số mol tinh bột => mCO2 lí thuyết

Vì CO2 là sản phẩm thu được nên lượng thực tế thu được bao giờ cũng nhỏ hơn lượng lí thuyết tạo thành

⟹ mCO2 thực tế = mCO2 lí thuyết × %H : 100%

Xem lời giải

...