Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Câu 83679 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ phản ứng đốt cháy amin tìm được số mol CO2 và số mol H2O.

Bình đựng dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ cả CO2 và H2O ⟹ mbình tăng = mCO2 + mH2O

Xem lời giải

...