Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Câu 83695 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức amin no đơn chức là CnH2n+3N

Dựa vào nCO2 : nH2O => n => CTPT

Amin bậc 2 => CTCT

Xem lời giải

...